Gwarancja Produktu Rejestracja

Dożywotnia gwarancja firmy Guardian na funkcjonalność powierzchni szkła ShowerGuard®
Rejestracja aby otrzymać gwarancję

CO JEST GWARANTOWANE I NA JAK DŁUGO ?
W przypadku instalacji szkła jako elementu kabiny prysznicowej w pomieszczeniu i pielęgnacji produktu zgodnie z zaleceniami dla czyszczenia (do pobrania na www.showerguardglass.com) Guardian Europe S.A.R.L. (poniżej określany jako „Guardian“), Guardian gwarantuje klient końcowemu (Klient), że szkło Guardian ShowerGuard, jeśli będzie zwyczajnie użytkowane, pozostanie wolne od plam, korozji lub przebarwień (“Ograniczona gwarancja“). Ograniczona gwarancja obowiązuje tylko tak długo, jak długo pierwotny klient końcowy (Klient) jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości (dom/mieszkanie), w którym po raz pierwszy został zainstalowany prysznic ze szkłem ShowerGuard firmy Guardian. Wyjątek od ograniczonej gwarancji stanowią błędy przy przetwarzaniu lub instalacji. Odpowiedzialność zgodnie z ograniczoną gwarancją według wyłącznego uznania firmy Guardian ogranicza się do wymiany szkła ShowerGuard lub zwrotu różnicy między ceną zapłaconą przez pierwotnego klienta końcowego (Klienta) za szkło ShowerGuard a ceną szkła tradycyjnego do maksymalnej kwoty € 80,- za metr kwadratowy. Jeśli Guardian wymieni szkło ShowerGuard na podstawie niniejszej ograniczonej gwarancji, to okres gwarancyjny obowiązuje dla szkła, którym zostało ono zastąpione.

KOGO OBEJMUJE GWARANCJA ?
O ile nie występują odmienne postanowienia, niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje jedynie pierwotnego klienta końcowego (Klienta) i nie może być przenoszona. “Pierwotny klient końcowy (Klient)“ oznacza pierwszą osobę, która zakupiła produkt ShowerGuard, i zainstalowała go sama we własnej lub wynajmowanej nieruchomości lub zleciła instalację produktu ShowerGuard specjaliście lub przedsiębiorstwu we własnej lub wynajmowanej nieruchomości lub osobę, która jako pierwsza zakupiła nieruchomość, w której produkt ShowerGuard został zainstalowany jako nowy. Ograniczona gwarancja obowiązuje dla produktów ShowerGuard zakupionych po 1 stycznia 2010 roku i obejmuje każdą sprzedaż na obszarze Unii Europejskiej oraz obszarach poza Unią Europejską, w których można sprzedawać produkty ShowerGuard. W przypadku roszczeń gwarancyjnych dotyczących zakupów dokonanych przed tą datą proszę się zwrócić do działu obsługi klienta ShowerGuard dostępnego pod poniżej podanym adresem lub na stronie www.showerguardglass.com.

REKLAMACJE
W przypadku reklamacji zgodnie z niniejszą ograniczoną gwarancją klienci końcowi (Klienci), którzy aktywowali ograniczoną gwarancję rejestrując się na www.showerguardglass.com lub drogą pocztową, muszą się zwrócić do sprzedawcy/dystrybutora lub do działu obsługi klienta ShowerGuard (ShowerGuard Customer Service, Guardian Europe SARL, 19 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, G.D. of Luxembourg). Należy przy tym przedłożyć dowód pierwotnego zakupu z podaniem daty i ceny zakupu, oraz opis usterki i dane dotyczące sprzedawcy/dystrybutora, u którego został zakupiony produkt ShowerGuard. Produkty ShowerGuard można odsyłać wyłącznie po uzgodnieniu z firmą Guardian i po zatwierdzeniu tego przez Guardian.

OGRANICZENIA
Ograniczona gwarancja staje się skuteczna dopiero po zarejestrowaniu w ciągu 180 dni od daty pierwotnego zakupu. Ograniczona gwarancja nie obejmuje zadrapań, odprysków lub pęknięcia szkła i reklamacji szkła, które zostało zutylizowane lub zniszczone przed sprawdzeniem przez upoważnionego przedstawiciela firmy Guardian. Usterki pozostające w związku z przetwarzaniem lub montażem szkła nie są objęte ograniczoną gwarancją. Ograniczona gwarancja traci ważność w razie niezamierzonego uszkodzenia szkła w wyniku niewłaściwego użytkowania, nieprzestrzegania zaleceń Guardian dotyczących czyszczenia, montażu lub obchodzenia się bądź też z innych przyczyn, za które nie odpowiada Guardian, lub w razie dokonania zmian w produkcie. Ograniczona gwarancja nie obejmuje robocizny lub innych kosztów powstałych w związku z demontażem lub ponownym montażem pierwotnego szkła ShowerGuard lub nową dostawą. Niezależnie od opisanej tu ograniczonej gwarancji nie występują żadne jednoznaczne lub milczące gwarancje wszelkiego rodzaju, gwarancja średniej jakości lub przydatności do określonego celu ani też milcząca gwarancja na mocy ustawy lub na innej podstawie. Guardian w żadnym wypadku nie odpowiada za ewentualne szkody pośrednie, powstałe pośrednio lub przy okazji ani też za szkody następcze wszelkiego rodzaju. Dotyczy to nawet sytuacji, w którym zwrócono firmie Guardian uwagę na możliwość wystąpienia takich szkód.

PAŃSTWA PRAWA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI USTAWAMI
Zgodnie z ustawami obowiązującymi dla sprzedaży towarów posiadają Państwo określone prawa („Ustawowe prawa gwarancyjne”). Wymienione w niniejszej gwarancji ograniczenia obowiązują tylko tej ograniczonej gwarancji i ograniczają jedynie jej zakres. Gwarancja ta nie ogranicza zatem w żaden sposób ustawowych praw gwarancyjnych.

REJESTRACJA I AKTYWACJA OGRANICZONEJ GWARANCJI
Jeśli chcą Państwo aktywować ograniczoną gwarancję, proszę zarejestrować się w ciągu 180 dni od daty zakupu online pod adresem www.showerguardglass.com lub drogą pocztową. Adres pocztowy brzmi następująco: Guardian Europe SARL, 19 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, G.D. of Luxembourg. Do zarejestrowania ograniczonej gwarancji potrzebują Państwo znaku z certyfikatu autentyczności, który jest przyklejony na szkle do kabin prysznicowych lub odnotowany na pieczęci kabiny prysznicowej.

OCHRONA DANYCH
Guardian Europe SARL, 19, rue due Puits Romain, L-8070, Luksemburg, potrzebuje danych klienta do zawarcia i realizacji ograniczonej gwarancji i zachowuje oraz korzysta z tych danych. Dane mogą być przekazywane do spółek-córek firmy Guardian oraz przedsiębiorstw usługowych, jeśli jest to konieczne do zawarcia i wykonania ograniczonej gwarancji. Dane będą używane wyłącznie do tych celów i będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawowymi. Klient przekazuje swoje dane dobrowolnie. Klient może w każdej chwili zażądać wglądu i korekty danych osobowych i skontaktować się z firmą Guardian pod adresem [email protected], aby tych praw dochodzić.

Edycja

* = Pola obowiązkowe

(Patrz naklejka lub pieczęć na szkle, np. "FXXX")
Dystrybutor/detalista Showerguard® (Numer * otrzymają państwo od swojego Dystrybutora - lub Nazwa *), u którego zakupili państwo kabinę prysznicową ze szkłem Showerguard®.

Czy poleciliby państwo tego dystrybutora znajomym/krewnym ?

Na ile są państwo zadowoleni z zakupu ?

Zgodziliby się państwo na bezpośredni kontakt z guardian dotyczący państwa doświadczeń z tym zakupem ?

Czy możemy przekazać państwa komentarze detaliście, u którego zakupili państwo szkło Showerguard® ?